Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ngày 14/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 95/QĐ-UBND, ngày 14/1/2019 về Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh.

Mục đích thông qua việc rà soát đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc bỏ thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan không cần thiết, không phù hợp cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trong kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và nâng cao đời sống, tinh thần vật chất của nhân dân trong tỉnh. Trong đó công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng bộ hiệu quả, đúng thời gian bảo đảm đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành.

Về nội dung, thời gian rà soát, đánh giá. Ngoài các nội dung theo Kế hoạch 95/QĐ-UBND, thì các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cần tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật. Việc rà soát các thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017.

Chi tiết kê hoạch mời xem tại file đính kèm:/documents/130194/0/QD+KH+ra+soat+TTHC+2019.pdf/3b04a0be-76b6-4c12-a9b3-ae15bc3f8bc6

 

Thainguyen.gov.vn

Phòng DVHCC