Truy cập nội dung luôn

QĐ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Chi tiết mời xem tại đây