Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Để triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của quyết định đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cũng như việc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo việc thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời

Ngày 7/12, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND, về việc triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Theo đó UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý ở địa phương, thời gian thực hiện: Tháng 12/2018

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Công an tỉnh; Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tỉnh chỉ đạo nghiêm việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo Đề án được phê duyệt. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trong triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ liên thông các thủ tục hành chính.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch và các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định 1380/QĐ-TTg. Triển khai, thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ liên thông theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn khi có đủ điều kiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; hướng dẫn việc triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có đủ điều kiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết

Chi tiết kế hoạch: /documents/130194/0/kh+131.signed.pdf/fdf110d9-4799-4521-b990-0175e7160922

Nguồn Thainguyen.gov.vn

Đưc Cương