Truy cập nội dung luôn

Liên minh hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tỉnh Thái Nguyên

 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THÁI NGUYÊN

Liên minh HTX tỉnh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Được mời tham dự các kỳ họp của Tỉnh ủy mở rộng, HĐND-UBND tỉnh khi bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể của tỉnh. Có nhiệm vụ phản ánh, báo cáo kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo qui định.

Trong hoạt động, Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với từng sở, ban ngành cấp tỉnh nhằm triển khai, thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn của tỉnh thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hàng năm có kế hoạch cụ thể với từng sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan trong phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hỗ trợ củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình, các THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến.
 

Liên minh HTX tỉnh thường xuyên có kế hoạch phối hợp với UBND, Ban chỉ đạo, đổi mới phát triển KTHT-HTX các huyện, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn tuyên truyền vận động; củng cố, thành lập mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các THT, HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến. Phối hợp cùng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích các THT, HTX, Liên hiệp HTX ở địa phương phát triển bền vững.

Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tự nguyện tham gia vào các tổ chức KTHT-HTX; chủ động chỉ đạo, tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị trong các HTX, Liên hiệp HTX vững mạnh.

Liên minh HTX tỉnh là thành viên trong hệ thống tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam; có trách nhiệm thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; chấp hành và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, điều hành của Liên minh HTX Việt Nam. Định kỳ thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 I. CHỨC NĂNG      

  1.    Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

  2.    Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;

  3.    Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các cơ sở hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, liên hiệp hợp tác  tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và thành viên;

  4.    Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan;

  5.     Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.


 II. NHIỆM VỤ

 1.       Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;

 2.       Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật;

 3.       Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

 4.       Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh;

 5.       Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác;

 6.       Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh; cán bộ quản lý, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc viên và người lao động trong các HTX và các thành viên khác;

 7.       Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;

 8.       Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên;

 9.       Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở các nước; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;

 10.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.