Truy cập nội dung luôn

Kết quả từ chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Năm 2015, tỉnh Thái Nguyên là tỉnh đã cải thiện tích cực chỉ số Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) so với năm 2014, nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành có mức điểm cao nhất. Tuy nhiên theo kết quả công bố này còn tồn tại trục nội dung giảm điểm so với năm 2014, đó là hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền, công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước, giáo dục tiểu học công lập…Để tiếp tục nâng cao chỉ số hiệu PAPI tỉnh Thái Nguyên, các địa phương cần thực hiện có trọng tâm và đưa ra giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chỉ số PAPI hơn nữa.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) là dự án nghiên cứu được phối hợp thực hiện giữa Liên hợp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP). Chỉ số PAPI đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam dựa vào sự trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Ngoài việc phản ánh và đánh giá mức độ hài lòng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với các cấp chính quyền, cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giao dịch với cơ quan các cấp, Chỉ số PAPI còn phản ánh ý kiến phản hồi từ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội về hiệu quả hoạt động của chính quyền và các cơ quan hành chính công tại các địa phương trong cả nước. PAPI không so sánh hoạt động của chính quyền các địa phương mà đưa ra những hạn chế của chính quyền địa phương đối với người dân, đánh giá xếp hạng ở các mức nhóm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp, thấp nhất. Thông qua kênh này, người dân thấy được quyền lợi của mình được đảm bảo và tiếng nói của mình được quan tâm theo tinh thần của Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phục vụ nhân dân.

Hội thảo PAPI  tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Trong thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, cải thiện chỉ số PAPI. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường các giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số CCHC; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Chương trình Liên hợp quốc tại Việt Nam, các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo chuyên đề chỉ số PAPI tới thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc, Chủ tịch UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhằm góp phần nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa chỉ tiêu, chỉ tiêu thành phần của Chỉ số PAPI.

Từ các hành động quyết liệt nói trên của Tỉnh, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đã nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng chính quyền của người dân, góp phần vào sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ cử tri đi bầu cao: Bầu cử đại biểu Quốc hội đạt 99,64%, đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,64%, đại biểu HĐND cấp huyện đạt 99,58%, đại biểu HĐND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 99,21%; đã bầu được 7/7 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 75/75 đại biểu HĐND tỉnh, 340/343 đại biểu cấp huyện, 4.642/4872 đại biểu HĐND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Ngày 12/4/2016 tại Hà Nội Chương trình liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Liên hợp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố chỉ số PAPI các tỉnh, thành năm 2015. Theo đó, Thái Nguyên là tỉnh đã cải thiện tích cực chỉ số PAPI so với năm 2014, nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành có mức điểm cao nhất. Trong đó, hầu hết các trục nội dung tăng điểm, đặc biệt một số trục nội dung đạt nhóm cao nhất: Công khai, minh bạch đạt 5,96 điểm xếp thứ 7/63 tỉnh, thành (tăng 0,14 điểm so với năm 2014); thủ tục hành chính công đạt 7,18 điểm xếp thứ 9/63 tỉnh, thành (tăng 0,01 điểm so với năm 2014); tham gia của người dân cấp cơ sở đạt 5,37 điểm xếp thứ 9/63 tỉnh, thành (giảm 0,15 điểm so với năm 2014). Kết quả so với mục tiêu chung của Chương trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

Tuy nhiên, theo kết quả công bố này còn tồn tại trục nội dung giảm điểm so với năm 2014, thậm chí một số nội dung thành phần nằm trong nhóm thấp nhất: Hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền, công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước, giáo dục tiểu học công lập; một số nội dung thành phần nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp: Cơ hội tham gia của người dân, hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, cơ sở hạ tầng căn bản…So với mục tiêu cụ thể Chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 chúng ta chưa đạt kết quả các trục nội dung và nội dung thành phần theo Chương trình đặt ra. Để tiếp tục nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên, thiết nghĩ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, kiểm tra, giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân về công cuộc CCHC trong phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn.

Thứ hai: Triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc, có hiệu quả quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn. Niêm yết công khai đầy đủ Bộ TTHC, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, dự án, công trình đầu tư, danh sách hộ nghèo, thu, chi ngân sách, các khoản phí, lệ phí…

Thứ ba: Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, chính quyền các cấp trong công tác giải trình, tiếp công dân. Tăng cường kiểm soát, phòng chống tham nhũng trong khu vực công; nâng cao chất lượng vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC.

Thứ tư: Đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công giáo dục, y tế; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đối với Bộ phận TN&TKQ, tập trung ưu tiên đối với cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Thứ năm: Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính nhà nước như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính, giải quyết TTHC và trong kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, giải quyết TTHC; đầu tư hiện đại hóa bộ phận TN&TKQ cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

 

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Phạm Tuấn Cẩn - Trưởng phòng Công tác thanh niên – Cải cách hành chính sở Nội vụ