Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
DỰ THẢO TỜ TRÌNH V Ề VIỆC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI DỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ...TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 22-04-2020 Ngày hết hạn 26-08-2195

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Tờ Trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non.... năm học 2020 - 2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 05-05-2020 Ngày hết hạn 05-06-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự Thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-04-2020 Ngày hết hạn 28-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 23-04-2020 Ngày hết hạn 23-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2891/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-04-2020 Ngày hết hạn 16-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí…chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bần tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 09-04-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản ly cấp phòng thanh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-03-2020 Ngày hết hạn 27-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 14-04-2020 Ngày hết hạn 15-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch... xây dựng Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 30-03-2020 Ngày hết hạn 08-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày xuất bản 05-03-2020 Ngày hết hạn 05-04-2020

Tải về Xem các góp ý