Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
DỰ THẢO TỜ TRÌNH V Ề VIỆC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI DỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ...TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 22-04-2020 Ngày hết hạn 26-08-2195

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Tờ Trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non.... năm học 2020 - 2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 05-05-2020 Ngày hết hạn 05-06-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự Thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-04-2020 Ngày hết hạn 28-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 23-04-2020 Ngày hết hạn 23-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2891/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-04-2020 Ngày hết hạn 16-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí…chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bần tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 09-04-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản ly cấp phòng thanh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-03-2020 Ngày hết hạn 27-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 14-04-2020 Ngày hết hạn 15-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch... xây dựng Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 30-03-2020 Ngày hết hạn 08-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày xuất bản 05-03-2020 Ngày hết hạn 05-04-2020

Tải về Xem các góp ý
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC XÃ MIỀN NÚI.... TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 13-02-2020 Ngày hết hạn 13-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động... trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 24-02-2020 Ngày hết hạn 10-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 25-02-2020 Ngày hết hạn 03-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3019/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 về việc phê duyệt mức giá tính khấu hao máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 18-02-2020 Ngày hết hạn 29-02-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND ngày 12/5/2015 của HĐND tỉnh.

Ngày xuất bản 31-12-2019 Ngày hết hạn 15-01-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý hoạt động đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-12-2019 Ngày hết hạn 08-01-2020

Tải về Xem các góp ý
QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-11-2019 Ngày hết hạn 31-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 27-11-2019 Ngày hết hạn 22-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định về việc ban hành quy Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nước sinh hoạt, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-12-2019 Ngày hết hạn 21-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 18-11-2019 Ngày hết hạn 18-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Thuế

Ngày xuất bản 19-11-2019 Ngày hết hạn 15-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Nghị Quyết bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 20-11-2019 Ngày hết hạn 11-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 08-11-2019 Ngày hết hạn 08-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 05-11-2019 Ngày hết hạn 05-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-11-2019 Ngày hết hạn 01-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Dân tộc

Ngày xuất bản 30-10-2019 Ngày hết hạn 30-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-11-2019 Ngày hết hạn 30-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Ngày xuất bản 22-11-2019 Ngày hết hạn 30-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Nghị Quyết bổ sung mức tặng Huy hiệu Đảng

Ngày xuất bản 22-11-2019 Ngày hết hạn 30-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày xuất bản 29-10-2019 Ngày hết hạn 29-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Dân tộc

Ngày xuất bản 29-10-2019 Ngày hết hạn 29-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-10-2019 Ngày hết hạn 28-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày xuất bản 25-10-2019 Ngày hết hạn 25-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày xuất bản 24-10-2019 Ngày hết hạn 24-11-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Bãi bỏ QĐ số 804/2006/QĐ-UBND ngày 25/4/2006 của UBND tỉnh TN về việc thực hiện lộ trình hạn chế lưu hành, đi đến ngừng hoạt động xe công nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 24-10-2019 Ngày hết hạn 24-11-2019

Tải về Xem các góp ý