Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
DỰ THẢO TỜ TRÌNH V Ề VIỆC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI DỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ...TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 22-04-2020 Ngày hết hạn 26-08-2195

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Tờ Trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non.... năm học 2020 - 2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 05-05-2020 Ngày hết hạn 05-06-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự Thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-04-2020 Ngày hết hạn 28-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 23-04-2020 Ngày hết hạn 23-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2891/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-04-2020 Ngày hết hạn 16-05-2020

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 10-09-2019 Ngày hết hạn 20-09-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-07-2019 Ngày hết hạn 16-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 13-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 12-08-2019

Tải về Xem các góp ý