Truy cập nội dung luôn

DỰ THẢO TỜ TRÌNH V Ề VIỆC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI DỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ...TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Nội dung góp ý