Truy cập nội dung luôn

Dự thảo QĐ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý

Toàn văn dự thảo

 Sở Tài chính đang soạn thảo dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến..

Cơ quan dự thảo: Sở Tài Chính
Ngày hết hạn: 05-12-2019

Các ý kiến đóng góp