Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Tờ Trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non.... năm học 2020 - 2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Toàn văn dự thảo

Sở Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo Dự thảo Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020 - 2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Tờ trình. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến./. 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC(Tổng hợp)

 


Cơ quan dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày hết hạn: 05-06-2020

Các ý kiến đóng góp