Tra cứu thủ tục hành chính

- Trên giao diện trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến, Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập để sử dụng hệ thống, nhấn vào menu Dịch vụ công.

- Công dân/doanh nghiệp nhập các tiêu chí tìm kiếm của Thủ tục hành chính/Dịch vụ công cần thực hiện và nhấn nút Tìm kiếm.

- Công dân/doanh nghiệp nhấn nút Chi tiết để xem nội dung Thủ tục hành chính/Dịch vụ công.