Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
182 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
183 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 3 Văn hóa cơ sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
184 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) 3 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
185 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
186 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
187 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
188 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
189 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 3 An toàn thực phẩm Sở Công thương, Phòng kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
190 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
191 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
192 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) 3 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
193 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) 3 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
194 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
195 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 3 An toàn thực phẩm Sở Công thương, Phòng Kinh tế Nộp hồ sơ Chi tiết
196 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
197 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
198 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
199 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết
200 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết