Truy cập nội dung luôn

Đảng của trí tuệ, niềm tin, đồng hành cùng dân tộc

Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra vào mùa xuân 1930. Trong gần 90 năm trường chinh ấy, Đảng đã đem lại mùa xuân cho dân tộc. Cứ mỗi chặng đường của lịch sử, Đảng lại mang lại cho dân tộc những đổi thay kỳ diệu trong đời sống chính trị, kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.
 

 

Toàn cảnh Đại hội XII của Đảng

Đưa nhân dân Việt Nam từ nô lệ xiềng gông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” và tự tin bước vững chắc trên con đường xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Và, lịch sử đất nước ta đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

 

 

Từ mùa xuân Canh Ngọ năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của dân tộc, của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh chiến thắng các thế lực cướp nước và bán nước.

 

Trong bất kỳ giai đoạn khó khăn nào của đất nước, Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, phát triển kinh tế đất nước, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân. Bằng bản lĩnh, nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội".

 

30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, có thể nói đây là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

 

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên quy mô toàn thế giới, Việt Nam vẫn tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện đáng kể. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.  

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội XII của Đảng

 
 

Ngày nay, công tác xây dựng Đảng được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được đẩy mạnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.  

 

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững vàng tay lái, sáng suốt lãnh đạo toàn dân tộc, trước mắt là thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu  của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội. Bên cạnh đó, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch âm mưu “diễn biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hòng phá hoại chế độ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của BCH Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng

Bước sang năm 2016 - Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực không ngừng phấn đấu lập thành tích xuất sắc, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

 

 Dù cho thế giới có thay đổi, dù phải vượt qua bao nhiêu gian khổ, với hào khí mùa xuân Bính Thân, với niềm tin không gì lay chuyển nổi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 90 triệu đồng bào con dân đất Việt, dưới ngọn cờ của Đảng, nhất định xây dựng thành công một nước Việt Nam tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa, góp phần cùng nhân loại tiến bộ phấn đấu vì một thế giới hòa bình, văn minh, thịnh vượng và tiến bộ không ngừng! 

 

Xuân Bính Thân 2016 đang đến, thêm 1 lần Tết đến, xuân về cũng là dịp dân tộc ta chào mừng Đảng ta bước vào mùa xuân thứ 86; chúng ta luôn mong Đảng xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân, tiếp tục gánh vác trọng trách cao cả mà nhân dân tin cậy và giao phó. Đó là niềm hy vọng, gửi gắm của dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh./.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Bảo Lâm