Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
2 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 2 Phòng, chống tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
4 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 2 Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
5 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội cấp huyện 2 Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Cục Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Chi tiết
6 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp 2 Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
7 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 2 Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 3 Văn hóa cơ sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
15 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
16 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
17 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
18 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
19 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
20 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết