Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
166 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
167 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
168 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
169 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 2 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
170 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) 2 Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đang khai Chi tiết