Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
241 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
242 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
243 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
244 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
245 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
246 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
247 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
248 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
249 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
250 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập 2 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
251 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục đào tạo, Cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
252 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết
253 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết
254 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 3 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
255 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
256 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 2 Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
257 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 4 Thành lập và hoạt động của hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
258 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2 Công nghiệp địa phương Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
259 Đăng ký khi hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tách 3 Thành lập và hoạt động của hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
260 Đăng ký khi hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chia 3 Thành lập và hoạt động của hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (liên hiệp hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết