Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) 2 Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết
202 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 2 Thực hiện chính sách bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội cấp huyện, Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội cấp Tỉnh Chi tiết
203 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
204 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
205 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
206 Trợ giúp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 2 Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Chi tiết
207 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
208 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
209 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 Chứng thực Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Nộp hồ sơ Chi tiết
210 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 3 Chứng thực Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng Nộp hồ sơ Chi tiết
211 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng Chi tiết
212 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
213 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
214 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 3 Chứng thực Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
215 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 3 Chứng thực Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
216 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 2 Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết
217 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
218 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 3 Chứng thực Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
219 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Chứng thực Phòng Tư Pháp Chi tiết
220 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản01 2 Chứng thực Phòng Tư Pháp Chi tiết