Truy cập nội dung luôn

Trung tâm phục vụ hành chính công hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp

Trong những năm qua, công tác CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung từ cải cách thể chế, bộ máy, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện công bố bộ thủ tục hành chính theo quy định, góp phần giảm phiền hà cho công dân, tổ chức doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội địa phương. Tuy nhiên, trước tình hình mới của tỉnh, yêu cầu công tác CCHC cần có những bước tiến nhanh, mang tính đột phá hơn để khai thác và huy động tốt tiềm năng, tiềm lực cho mục tiêu phát triển.

Chính vì vậy, mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh được triển khai, được xem là một trong những bước đột phá, tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành chính của tỉnh cho doanh nghiệp, người dân. Cụ thể bằng Quyết định số 4162/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018, về việc phê duyệt Đề án Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên, thông qua việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân tốt hơn.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 208 cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, trong đó 19/20 sở, ban, ngành (không tính Thanh tra tỉnh vì có các TTHC đặc thù), 09/09 UBND cấp huyện, 180/180 UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc được phân công tiếp nhận và giải quyết TTHC là 985 người, trong đó cấp tỉnh 76 công chức, viên chức, cấp huyện 78 công chức, viên chức, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 831 cán bộ, công chức. Để nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết TTHC, một số đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, đầu tư xây dựng, bố trí phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thiết bị tối thiểu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, đầu tư một cửa điện tử được 09/20 sở, ban, ngành, 09 đơn vị cấp huyện và 32 đơn vị cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc thành phố Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử tại 05 đơn vị cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, cơ quan hành chính tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện áp dụng 1.627 TTHC trên cả 3 cấp, trong đó: Cấp tỉnh 1.286 TTHC, cấp huyện 224 TTHC (14 lĩnh vực), cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 117 TTHC (13 lĩnh vực), các sở, ban, ngành còn một số lĩnh vực giải quyết tại các đơn vị trực thuộc như: Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; còn một số đơn vị giải quyết hồ sơ bị quá hạn như: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp...

Qua việc triển khai hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã có tác động tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các tổ chức, cá nhân do tính tiện lợi, công khai, minh bạch việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả, giảm thời gian và chi phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của địa phương. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cải thiện giảm phiền hà tiêu cực trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; giải quyết liên thông TTHC đã góp phần CCHC trong lĩnh vực thu hút, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh đồng thời góp phần tích cực vào kết quả thu hút đầu tư đối với dự án đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vẫn còn nhiều hạn chế như: Chưa triển khai đồng bộ, thống nhất ứng dụng phần mềm dùng chung cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kết nối liên thông đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, do vậy, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, ảnh hưởng đến kiểm soát chất lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát, tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân và tổng hợp, báo cáo của tỉnh hoặc của từng cấp, từng lĩnh vực quản lý; Tỉ lệ hồ sơ TTHC áp dụng giải quyết trực tuyến, áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích có tỉ lệ thấp, việc áp dụng giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông mặc dù đã triển khai thực hiện ở tất cả các cơ quan, đơn vị, nhưng tổ chức, cá nhân vẫn phải đi nhiều nơi, nhiều lần để bổ sung hồ sơ giải quyết TTHC cho một vụ việc (theo kết quả khảo sát SIPAS của Bộ Nội vụ năm 2017, Thái Nguyên có 0,43% người trả lời phải đi lại nhiều lần; tỉnh, thành thấp nhất là 0% và tỉnh, thành cao nhất 7,3%). Tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của một số công chức, viên chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả còn hạn chế, còn có biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực trong giải quyết TTHC. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về CCHC nhất là về cải cách TTHC, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông chưa chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết các hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Do vậy, việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên là hết sức cần thiết, là một trong những giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước các cấp tỉnh Thái Nguyên. Thông qua tổ chức hoạt động của Trung tâm sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Đổi mới trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm các TTHC được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, tạo sự hài lòng cho người dân, đồng thời cần tổ chức lại và mở rộng quy mô tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông ở tỉnh thành. Trung tâm Phục vụ hành chính công lấy hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân là thước đo đánh giá hoạt động chính quyền các cấp, đồng thời cải tiến lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của công chức viên chức./.

Thainguyen.gov.vn

Đức Cường