Truy cập nội dung luôn

Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3788/QĐ-UBND ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, những nội dung đánh giá, xếp hạng bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; đánh giá về tác động công tác cải cách hành chính (đối với Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện).

Việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính được tính theo thang điểm 100. Trong đó, đối với cấp sở, điểm tự chấm, điểm thẩm định là 72, điểm điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học 28 điểm. Đối với cấp huyện, điểm tự chấm/thẩm định là 76 điểm, điểm điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học là 24 điểm.

Về Quy trình đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính như sau: Các Sở, UBND cấp huyện tự đánh giá và chấm điểm cải cách hành chính theo tiêu chí của Chỉ số được phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính (gọi tắt là Hội đồng thẩm định). Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định kết quả tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của các Sở, UBND cấp huyện. Thực hiện điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc nhóm điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học. Tổng hợp điểm thẩm định và điểm điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, UBND cấp huyện. Công bố Chỉ số cải cách hành chính của năm.

Việc xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các Sở, UBND cấp huyện được tính trên cơ sở số điểm của kết quả thẩm định đối với mỗi Sở, UBND cấp huyện, kết quả điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học và được xác định theo thứ tự từ cao xuống thấp, đồng thời phân loại thành các nhóm như sau: Nhóm Xuất sắc đạt 90 điểm trở lên; Nhóm Tốt đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; Nhóm Khá đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; Nhóm Trung bình đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; Nhóm Yếu đạt dưới 50 điểm.

(Chi tiết mời xem tại đây)

Nguồn: www.alostories.com

Tác giả: Phòng Dịch vụ HCC