Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 02/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

Ngày 8/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 143/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 02/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

Xem chi tiết file đính kèm