Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Võ Nhai: Thực hiện quy chế dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính

2020-05-07 10:07:00.0

Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC) có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới, góp phần củng cố và nâng cao vị thế của bộ máy nhà nước, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, sách nhiễu nhân dân. Với nhận thức như vậy, trong thời gian qua, huyện Võ Nhai đã tích cực thực hiện tốt QCDC gắn với đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện và đạt được những kết quả khả quan.

Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với huyện Võ Nhai

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được UBND huyện xác định, đó là: Tăng cường thực hiện CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn được thành lập và kiện toàn thường xuyên, các cơ quan chuyên môn, UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện QCDC ở cơ sở. UBND huyện thường xuyên kiểm tra, kịp thời nắm tình hình và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC, QCDC cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát qua hệ thống camera việc giải quyết TTHC, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Yêu cầu trước tiên trong việc thực hiện QCDC và CCHC là công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước. Các địa phương đã chú trọng chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch, nhất là những nội dung công khai để nhân dân biết theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; lấy ý kiến về xây dựng các chủ trương, kế hoạch, dự án, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp của nhân dân. Thực hiện tốt việc công khai các nội dung như: Kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, quyết toán ngân sách hằng năm; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình trên địa bàn cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kết quả bình xét hộ nghèo; các quy định của pháp luật về TTHC, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trực tiếp thực hiện, ...Thực hiện công khai qua nhiều hình thức (Niêm yết công khai tại trụ sở HĐND, UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; công khai trên hệ thống truyền thanh, thông qua Trưởng xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố để thông báo đến nhân dân, trên Trang thông tin điện tử..). Có thể kể đến một số địa phương làm tốt như: Đình Cả, La Hiên, Phú Thượng, Tràng Xá ...

UBND huyện Võ Nhai Khai trương Bộ phận một cửa kết hợp với Bưu điện trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Trong năm 2019, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND huyện) với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được 03 cuộc; cấp ủy, chính quyền cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thực hiện trên 20 cuộc tiếp xúc, đối thoại. Tại các kỳ họp HĐND huyện được phát truyền thanh trực tiếp trên Đài truyền thanh huyện để thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân, tạo ra không khí dân chủ và nâng cao trách nhiệm của người đại biểu đối với nhân dân. Chính quyền các cấp cũng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, bức xúc trong nhân dân.

Với phương châm xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo và hành động, hướng đến phục vụ nhân dân, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường công tác rà soát, đánh giá, kiến nghị, đề xuất các phương án đơn giản hoá TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (Năm 2019 đã đề xuất 02 phương án đơn giản hóa TTHC cấp huyện và 04 phương án đơn giản hóa TTHC cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc); thường xuyên cập nhập, bổ sung và niêm yết công khai, minh bạch các TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, giảm tỉ lệ hồ sơ quá hạn, đem lại sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Theo kết quả điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học, năm 2018, 2019 chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); năm 2018, chỉ số đạt 91,21%, xếp thứ 1/9; năm 2019 chỉ số đạt 97,8%, xếp thứ 2/9 huyện, thành phố, thị xã.

Các đại biểu trải nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa

Trong thời gian tới, huyện Võ Nhai tiếp tục tăng cường thực hiện QCDC gắn với công tác CCHC, coi đây là giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường thực hiện dân chủ hoá và công khai hoá, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, bảo đảm các mục tiêu phát triển, đáp ứng kịp thời lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân./.

                                                                                          Thainguyen.gov.vn  

                                                                                                 Văn TựThống kê truy cập

Đang truy cập:973

Tổng truy cập: 6994